Menu

Telefoonnummer:

+32 496 89 49 32

E-mail:

hello@maxpdesign.be


Algemene voorwaarden

Dit document is bijgewerkt op 28 juli 2020

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zoals beschreven in dit document zijn in elk geval van toepassing op elke contractuele of precontractuele verbintenis tussen Max P. Design en de opdrachtgever. Zulke verbintenis kan tot stand komen door ondertekening door de opdrachtgever van de door Max P. Design verstrekte offerte. Enkel indien Max P. Design de ondertekende offerte uitdrukkelijk aanvaardt kan gewag gemaakt worden van een werkelijke overeenkomst tussen de partijen. De offerte beschrijft de opdracht of dienst met abonnement in zo correct mogelijke bewoordingen.

2. Offerte

Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden of de activatie van het abonnement van zodra Max P. Design de door de opdrachtgever ondertekende offerte in zijn bezit heeft. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. De eigenlijke overeenkomst komt pas tot stand van zodra Max P. Design zijn akkoord heeft gegeven na het ontvangen van de door de opdrachtgever ondertekende offerte. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gededeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3. Eigendomsvoorbehoud

Max P. Design behoudt de eigendom van het opgeleverde werk tot de factuur volledig door de opdrachtgever is betaald. Bij diensten met abonnement, tenzij anders overeengekomen, behoudt Max P. Design het eigendom van het opgeleverde werk en kan dit in de toekomst verder door Max P. Design gebruikt worden voor commercialisatie.

4. Hosting

Tenzij anders overeengekomen bij bestelling/opdracht, worden hostingovereenkomsten standaard aangegaan voor de duur van één jaar, ook al zijn de tarieven uitgedrukt per maand. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één jaar, tenzij één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste twee maanden voor afloop van de termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.

5. Exoneratiebeding

In geen geval is Max P. Design aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals bv. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, schade aan interne hardware of software door ingebruikname van de door Max P. Design geleverde diensten, winst of omzetderving, verlies van klanten of verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant (niet-exhaustieve opsomming). Max P. Design kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetconnectie door technische of andere storingen. Max P. Design kan niet aanpsrakelijk gesteld worden voor enige schade in hoofde van de opdrachtgever of een derde partij indien het afgeleverde produkt niet-conform wordt bevonden door enige andere derde partij op wiens platform (zoals bijvoorbeeld de Apple of Android App Store) het produkt ter beschikking van het publiek gesteld te worden. Max P. Design kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies van data zoals bv. diefstal (niet-exhaustief).

6. Inspanningsverbintenis

De opdracht waarop deze algemene voorwaarden betrekking heeft kan niet worden opgevat als een resultaatsverbintenis, wel als een inspanningsverbintenis.

7. Verhouding tussen partijen

Max P. Design zal de opdracht uitvoeren in alle vrijheid en onafhankelijkheid, volgens eigen inzicht en vermogen. Tussen de opdrachtgever en Max P. Design bestaat er geen hiërarchische verhouding.

8. Intellectuele rechten

Alle informatie, technieken, methodes en modellen, die gebruikt werden door Max P. Design bij de uitvoering van de opdracht blijven de eigendom van Max P. Design. Max P. Design behoudt het recht de kennis en ervaring verworven in het kader van deze opdracht aan te wenden voor andere doeleinden.

9. Wederzijdse vertrouwelijkheid

Max P. Design verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis wordt genomen. Max P. Design neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Max P. Design aan derden geen mededelingen doen over offertes van Max P. Design, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

10. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde producten en diensten te controleren op mogelijke onvolmaaktheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Max P. Design tegen elke aansprakelijkheid, ook tegen aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en op door de opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

11. Facturering

Max P. Design factureert een voorschot van 25% van het gehele bedrag voor de start van de opdracht. De overige 75% wordt gefactureerd bij de oplevering van de opdracht. Bij diensten met abonnement zal een maandelijks bedrag gefactureerd worden. Als eventuele correcties aan diensten, producten of abonnementen langer op zich laten wachten dan 15 dagen, door verzuim van de opdrachtgever, heeft Max P. Design het recht om het volledige bedrag te factureren alvorens de correcties plaatsvonden. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft Max P. Design het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Max P. Design heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.